تولید کننده فوم مبلمان منزل و اداری

تولید کننده فوم مبلمان منزل و اداری

 تولید کننده فوم مبلمان منزل و اداری

 برترین شرکت تولیدی نامیران در زمینه ی فوم سرد مبلمان منزل و اداری

فوم سرددرطبقه ی فوم های سلول باز قرارمیگیرد.

نامگذاری فوم سردهم به دلیل استفاده ازحرارت غیرمستقیم یادمای کم درمراحل ساخت میباشد‌دمای کم فرصت بیشتری برای شکل گیری مولکول های فوم میدهدوبه همین دلیل حالت ارتجاعی این فوم نسبت به فوم گرم بیشتربوده وبه طور ملموسی نرم تراز فوم گرم میباشد.

درفوم سرد ساختارسلول ها درون فوم بازبوده وبایکدیگرارتباط دارند.

به گونه ای که درهنگام اعمال فشاربراین نوع فوم هوای موجود در درون سلول ها جابجا شده واین خاصیت موجب انعطاف پذیری ونرمی فوم سرد میشود.

پس از برداشته شدن فشارازروی فوم دوباره از طریق مجاری باز سلولی ، هوابه درون فوم باز گشته وفوم به حالت قبل از اعمال فشارخودباز میگردد .

تولید کننده فوم مبلمان منزل و اداری
تولید کننده فوم مبلمان منزل و اداری

نکته مهم ….

فوم های سرد در مقایسه بافوم های گرم طول عمر بیشتری دارد و دچار افت یا از دست دادن خاصیت ارتجاعی خود نمیشوند

فوم یک ترکیب پلیمری است که درسه نوع یافت میشود:

۱. فوم های پلی یورتان شامل فوم گرم وسرد

۲. فوم های پلی اتیلن

۳. فوم های پلی استایلن یا یونولیت